... s nami o raji už nemusíte iba snívať

Newsletter

  • Váš osobný sprievodca dovolenkou snov
  • Novinky s naj novinkami a cenami
Meno:
E-mail:
Kód z obrázku:

Všeobecné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania služieb
sprostredkovateľom Ing. Tibor Zachar – DOVOLENKADORAJA.SK


I. Úvodné ustanovenia
1.    Tieto všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej Zmluvy o vyhotovení ponuky na zájazd medzi sprostredkovateľom Ing. Tibor Zachar – DOVOLENKADORAJA.SK (ďalej len „sprostredkovateľ“) a objednávateľom a vzťahujú sa na služby ponúkané sprostredkovateľom, a to vyhotovením ponuky pre poskytnutie služieb cestovného ruchu.
2.    Zmluvné vzťahy medzi sprostredkovateľom a objednávateľom sa spravujú ustanoveniami §774 a nasl. Občianskeho zákonníka a zák. č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a sú ďalej upravené týmito Všeobecnými podmienkami

II. Vznik zmluvného vzťahu a predmet zmluvy
1.    Sprostredkovateľ vstupuje do zmluvného vzťahu prostredníctvom internetového portálu www.dovolenkadoraja.sk.
2.    Zmluvný vzťah medzi sprostredkovateľom a objednávateľom vzniká na základe uzavretej Zmluvy o vyhotovení ponuky na zájazd, ktorou sa sprostredkovateľ zaväzuje, že objednávateľovi vyhotoví ponuku na zájazd podľa podmienok objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu za ponuku (ďalej aj len „zmluva“).
3.    Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a)    Ing. Tibor Zachar – DOVOLENKADORAJA.SK, Miesto podnikania: Mierová 378/48B, 821 05 Bratislava, IČO: 44867565, Registrácia: ObÚ Bratislava, č. ŽR:  110-188099 ako sprostredkovateľ; a
b)    objednávateľ.
4.    Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí so sprostredkovateľom zmluvu.
5.    Zmluvný vzťah sa uzatvára medzi zmluvnými stranami najmä osobne alebo bez priameho kontaktu so sprostredkovateľom. Objednávateľ a sprostredkovateľ prehlasujú, že k uzavretiu zmluvy môže dôjsť len písomne alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Zmluva sa považuje za návrh zmluvy zo strany objednávateľa pokiaľ ju objednávateľ vytlačí a vlastnoručne podpíše, prípadne opatrí aj pečiatkou a následne ju v zoskenovanej forme zašle na mailový kontakt alebo vo vytlačenej a podpísanej forme na poštovú adresu  sprostredkovateľovi alebo osobne odovzdá sprostredkovateľovi, ktorý potvrdí prijatie návrhu (ďalej aj len „objednávka“ alebo „návrh zmluvy“). Prijatím návrhu zmluvy sprostredkovateľom sa rozumie jej podpísanie a doplnenie ceny za službu sprostredkovateľom a prípadne aj opatrenie pečiatkou sprostredkovateľa.
6.    Zmluva sa považuje za písomne uzavretú doručením oboma zmluvnými stranami podpísanej zmluvy v naskenovanej forme na mailový kontakt objednávateľa uvedený v návrhu zmluvy alebo odoslaním oboma zmluvnými stranami podpísanej zmluvy v písomnej forme na poštovú adresu objednávateľa alebo osobným odovzdaním obomi zmluvnými stranami podpísanej zmluvy v písomnej forme objednávateľovi.
7.    Predmetom zmluvy je záväzok sprostredkovateľa vyhotoviť ponuku objednávateľovi na základe objednávateľom určených údajov a špecifikácie v doručenom návrhu zmluvy. Predmetom zmluvy je len sprostredkovanie príležitosti objednávateľovi uzavrieť zmluvy s treťou osobou na poskytnutie služieb v zmysle doručenej ponuky sprostredkovateľom podľa údajov objednávateľa.
8.    Predmetom zmluvy nie je poskytnutie služieb súvisiacich alebo spojených so zájazdom na základe vyhotovenej ponuky priamo sprostredkovateľom.
9.    Sprostredkovateľ sa zaväzuje vyhotoviť objednávateľovi najmenej štyri ponuky. Ponuka sa považuje sa riadne vyhotovenú, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti pre uzavretie zmluvy medzi objednávateľom a treťou osobou. Predmet zmluvy je splnený doručením riadnej a včasnej ponuky podľa zmluvy objednávateľovi.
10.    Sprostredkovateľ je oprávnený vyhotoviť ponuku až po účinnosti zmluvy (čl. III. ods. 4.). Ponuka za považuje za včas vyhotovenú, pokiaľ bola objednávateľovi doručená tak, aby objednávateľovi vznikla lehota v trvaní najmenej troch kalendárnych dní na uzavretie zmluvy s treťou osobou, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú lehotu inú. Inú lehotu si zmluvné strany môžu dohodnúť v návrhu zmluvy, pričom sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si urýchľovací poplatok.
11.    Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku, ktorá je rozporuplná, prípadne neúplná alebo neobsahuje všetky uvedené údaje tak, aby sprostredkovateľ mohol vyhotoviť ponuku. Za účelom doplnenia je sprostredkovateľ oprávnený kontaktovať objednávateľa.

III. Cenové a platobné podmienky
1.    Cena za vyhotovenie ponuky je zmluvnou cenou, dohodnutou písomne medzi sprostredkovateľom a objednávateľom v zmluve.
2.    Cena za vyhotovenie ponuky je uvedená v zmluve.
3.    Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení v zmluve dohodnutej ceny.
4.    Nárok na storno poplatok vzniká len v prípade uhradenia plnej sumy pred vypracovaním návrhov.
5.    V prípade úhrady 50% poplatku je tento nenávratný.
6.    Zmluva je účinná dňom úhrady ceny za ponuku. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy sprostredkovateľ cenu za ponuku obdržal.
7.    Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za ponuku do 3 dní odo dňa uzavretia zmluvy. V opačnom prípade sa zmluva v celom rozsahu ruší ku dňu jej uzavretia. Zrušením zmluvy nevznikajú žiadnej zo zmluvných strán žiadne práva ani povinnosti.

IV. Práva a povinnosti sprostredkovateľa
1.    Sprostredkovateľ je povinný vyhotoviť ponuku tak, aby objednávateľ mal objektívnu možnosť uzavrieť zmluvu s treťou osobou podľa podmienok zmluvy.
2.    Sprostredkovateľ je povinný v ponuke jasne, pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú mu známe, a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie objednávateľa o kúpu zájazdu.
3.    Sprostredkovateľ nie je povinný poskytnúť objednávateľovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.
4.    Platenie ceny za ponuku prebieha vždy na účet sprostredkovateľa buď prevodom z účtu objednávateľa alebo vložením na účet sprostredkovateľa v pobočke príslušnej banky a to na základe sprostredkovateľom vystavenej faktúry. Sprostredkovateľ faktúru doručí objednávateľovi spolu so zmluvou.
5.    Sprostredkovateľ nevystavuje žiadne doklady o zaplatení. Objednávateľ si ako doklad o platbe musí ponechať výpis z účtu alebo doklad o zaplatení vydaný bankou. Za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet sprostredkovateľa. Variabilným symbolom je číslo zmluvy.

V. Práva a povinnosti objednávateľa
1.    K právam objednávateľa patrí:
a)    právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
b)    právo na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti vyhotovením ponuky poskytol sprostredkovateľovi
c)    právo odstúpiť od zmluvy
d)    právo na reklamáciu služieb
2.    K povinnostiam objednávateľa patria najmä:
a)    povinnosť poskytnúť sprostredkovateľovi nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne vyplniť požadované údaje
b)    zaplatiť v plnom rozsahu cenu za ponuku.

VI. Podmienky odstúpenia od zmluvy
1.    Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť len v prípade zavineného porušenia povinností objednávateľom, t.j. v prípade, ak sprostredkovateľ nevyhotoví ponuku pre objednávateľa riadne a včas (čl. II. bod 9.).
2.    Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom, kedy bolo dotknutej zmluvnej strane doručené písomné odstúpenie od zmluvy spolu so špecifikáciou dôvodu odstúpenia. Odstúpenie sa považuje za doručené dňom doručenia, ako i dňom, kedy druhá strana odmietla zásielku prevziať alebo dňom, kedy sa zásielka vrátila druhej strane ako nedoručená.
3.    Oprávneným odstúpením od zmluvy objednávateľom je sprostredkovateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi uhradenú cenu za ponuku.

VII. Reklamačné konanie, zodpovednosť
1.    Sprostredkovateľ nezodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy s treťou osobou.
2.    Sprostredkovateľ neručí za úroveň služieb, ktoré neponúkne objednávateľovi v ponuke podľa tejto zmluvy.
3.    Sprostredkovateľ nezodpovedá objednávateľovi za škody a majetkové ujmy spôsobené jemu na základe zmluvy s treťou osobou, resp. za porušenie zmluvných povinností treťou osobou, ani za škodu spôsobenú objednávateľom.
4.    Objednávateľ je osobne zodpovedný za dodržanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších bezpečnostných predpisov, ako i zákona a zvyklostí krajiny a miest, do ktorých cestuje. Dbá i na to, aby platnosť pasu po skončení zájazdu bola minimálne 6 mesiacov. Cudzí štátni príslušníci si obvykle zabezpečujú vízum samostatne a sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi účastníka. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním vyššie uvedených predpisov, nesie objednávateľ na svoju ťarchu.

VIII. Ochrana osobných údajov
1.    Objednávateľ v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení si je vedomý práv a povinností týkajúcich sa získavania a spracovávania osobných údajov. Zároveň podpísaním zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve, ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a sprostredkovateľom, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom sprostredkovateľa a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia Zmluvy. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom sprostredkovateľa a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované sprostredkovateľom ponúkať a poskytovať.
2.    Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Niektoré údaje budú spracované i na základe zvláštneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (napr. poistenia).

IX. Záverečné ustanovenia
1.    Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy s objednávateľom. Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami sa spravujú Obchodným zákonníkom v zmysle ust. §262 ods. 1.
2.    Objednávateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že sú mu tieto "Všeobecné podmienky" známe, rozumie im, súhlasí s nimi, že ich v plnom rozsahu prijíma a že s nimi oboznámil všetky osoby, na ktoré sa vzťahujú.
3.    Pre potreby písomného doručovania sa použijú mailové a/alebo poštové adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy. Sprostredkovateľom doručované písomnosti sa považujú za doručené dňom odoslania mailu/pošty sprostredkovateľom na príslušnú adresu objednávateľa, hoci si objednávateľ mail/zásielku neprečítal alebo neprevzal alebo nedozvedel. Objednávateľom doručované písomnosti sa považujú za doručené dňom doručenia mailu na mailovú adresu sprostredkovateľa a potvrdením prijatia mailu sprostredkovateľom. Objednávateľom poštou doručované písomnosti sa považujú za doručené až dňom prevzatia pošty sprostredkovateľom.


(c) 2009 Ralph